Komandos formavimo mokymai

Padedame įmonėms didinti efektyvumą komandiniame darbe.

Versle dažnai yra sakoma: “Jei nori eiti greitai – eik vienas, jei nori eiti toli – eik su komanda”. Tyrimus atliekančių kompanijų (Deloitte, McKinsey) ataskaitose pabrėžiama, kad ateities organizacijų raktas į sėkmę – tai komandų potencialo atrakinimas. Tendencijos rodo, kad vis didesnę svarbą organizacijų struktūriniuose pokyčiuose įgyja “komandinis sportas” – t.y. efektyvių komandų tinklas (angl. Network of Teams).

Pasaulinių organizacijų ekspertai pabrėžia, kad efektyvi komanda ir efektyvus komandinis darbas tampa pagrindiniu įrankiu ateities vadovams bei lyderiams siekti aukštesnių rezultatų kompanijose.

Praktikoje pastebime ir tai, kad komandos formavimas ir komandos formavimo mokymai kompanijose šiandien susigrąžina savo tikrąją reikšmę – t.y. siekiama labiau pažinti komandos narius ir įsigilinti į kiekvieno darbuotojo asmenines savybes bei asmenybės potencialą (asmeninė lyderystė), nei vien tik kartu gerai praleisti laiką. Pastebime ir tai, kad vis didesnę svarbą įgyja komandos ugdymas ir komandos vystymas (angl. team development) – t.y. komandos narių tarpusavio pasitikėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, komandiškumo ir lyderystės stiprinimas.

Mes padedame įmonių (padalinių) vadovams giliau pažinti bei “atrakinti” kiekvieno komandos nario potencialą ir lengviau sutelkti savo komandos narius efektyvesniam komandiniam darbui. Šiems dviems tikslams pasiekti, remiamės M. Belbin komandiškumo metodika ir komandinių vaidmenų klausimynu, pagal kurį sudarome jūsų komandos darbuotojų komandinių vaidmenų žemėlapį – t.y. padedame vadovams nustatyti, kokio pobūdžio užduotis jų darbuotojai galėtų atlikti geriausiai dirbdami komandoje. Kad Jūsų komanda būtų efektyviausia!

Norėtumėte, kad padėtume ir Jums sutelkti efektyvią komandą?

Susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Ar žinojote, kokios yra 5 svarbiausios sąlygos, kad Jūsų komanda būtų efektyviausia?

 • Pasitikėjimas vienas kitu komandoje;
 • Prieštaravimai ir atviros diskusijos ieškant geriausių idėjų;
 • Įsipareigojimas priimtiems sprendimams;
 • Atskaitomybė už sprendimų ir planų įgyvendimimą;
 • Komandinis rezultatas ir dėmesys komandinei sėkmei;

Išsamiau skaitykite žemiau.

(Šaltinis: Patric Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team)

Komandos formavimo mokymų temos (sprendimai):

 • KOMANDIŠKUMO GALIA – komandos formavimo mokymai ir efektyvios komandos formavimas Jūsų įmonėje (padalinyje). Kad Jūsų komanda būtų efektyviausia!
 • PER VANDENĮ IR UGNĮ – individualios/komandinės lyderystės vystymo ir unikalių patirčių projektas ir komandos formavimas pagal 4 gamtos stichijas.

Ką vadiname komanda?

Kiekviena komanda yra grupė, tačiau ar kiekviena grupė yra komanda? Esminis skirtumas tarp grupės ir komandos: grupę vienija interesas, komandą – bendras tikslas. Komandinis darbas yra tuomet, kuomet kiekvienas komandos narys suvokia savo įsipareigojimą pasiekti bendrą grupės tikslą bendradarbiaujant su kitais grupės nariais.

Komanda – tai du ir daugiau žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam įtaką, siekdami bendro tikslo. Komandomis dažnai (pa)vadiname specialistų grupes, kurie suinteresuoti bendro rezultato siekimu ir, kuriems bendradarbiaujant, pasiektas rezultatas yra didesnis už sumą visų narių pasiektų rezultatų. Tai yra taip vadinamas komandos “sinerginis efektas”.

Komandos vertinimas ir sėkmė dažniausiai priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių: užduoties, kuri turi būti įvykdyta ir tarpasmeninių santykių. Komandose dominuoja stiprus įsipareigojimas siekti bendro tikslo: bendras užduočių atlikimas, individuali ir bendra atsakomybė bei išskirtinumo jausmas. Tuo tarpu grupėse nėra stipraus įsipareigojimo siekti bendro tikslo: nariai užduotis atlieka atskirai, atsakomybė individuali ir dažnu atveju vyrauja pakeičiamumo jausmas. Komandos vadovas dalijasi lyderyste su kitais, ieško talentų, skatina diskusjias ir kuria misiją. Grupės vadovas yra stiprus lyderis, ieško padėjėjų, dažnai pasako ką daryti ir primeta tikslus.

Pagrindinės sąlygos, kad žmonių grupę galėtume vadinti ir laikyti komanda (komandos formavimas):

 1. Komandos ribos.

Komandos nariai gali pasakyti, kas yra ir kas nėra komandos nariai. Komandos nariai  aiškiai žino, kokią funkciją organizacijoje atlieka komanda.

 1. Skirtingi komandos narių vaidmenys.

Komandos nariai turi aiškiai apibrėžtus vaidmenis, atlieka tam tikras funkcijas. Kiekvienas komandos narys pasiūlo ką nors savito ir naudingo komandai.

 1. Autonomija.

Komanda yra organizacijos vienetas, kuris turi tam tikrą autonomiją. Komandos nariai turi sprendimų priėmimo, veiksmų laisvę.

 1. Bendras sprendimų priėmimas ir bendra atsakomybė.

Komandoje sprendimus priima visi nariai, todėl visi jaučia atsakomybę už komandinio darbo rezultatus, visi yra įsipareigoję priimtą sprendimą įgyvendinti. Dėl šių priežasčių grįžtamasis ryšys bei paskatinimai taip pat yra teikiami visai komandai.

 1. Priklausymas nuo išorinių resursų.

Komandos nariams, siekiant tikslo, reikia informacijos ir kitų resursų, kurie yra komandos išorėje. Dėl šios prieţasties komanda priklauso nuo išorinių resursų ir turi palaikyti ryšius su ne komandoje dirbančiais žmonėmis, kitomis įmonės darbuotojų grupėmis ar kitomis organizacijomis.

Pastaruoju metu kompanijose vis dažniau sutinkame naujausias ir populiarėjančias praktikas – tai inovacijų ir naujų galimybių komandų, ambasadorių komandų, klientų patirčių valdymo komandų ir kitų iniciatyvų komandų formavimas, įgalinimas ir veikimas. Kuo tai naudinga organizacijai? Įdomu? Pakalbinkite.

Kada ir kaip suformuoti efektyvią komandą įmonėje?

Kadangi jau aptarėme du pagrindinius veiksnius, kurie apsprendžia komandinio darbo ir efektyvios komandos sėkmę, priimant sprendimus, kada ir kaip formuoti efektyvią komandą, būtina atkreipti dėmesį į šiuos du veiksnius:

1. Užduotis, kurią reikia atlikti

Tai paprasčiausias būdas nuspręsti, pakaks esamų ar atsitiktinių darbuotojų grupės, ar bus reikalingas komandinis darbas ir tam tikra komanda ir, tai yra pažvelgti į užduoties, kurią reikia atlikti esmę. Jeigu užduotis nėra sudėtinga, nėra būtinybės skirstytis vaidmenimis, tuomet pakanka darbuotojų grupės. Bet jeigu kyla daug abejonių, kaip atlikti užduotį, jeigu veikla reikalauja informacijos, žinių ir sugebėjimų įvairiose srityse, jeigu atsiranda būtinybė dalintis darbą – tada būtina komanda.

2. Tarpasmeniniai santykiai

Tai sudėtingesnė sritis, kuri iš komandos lyderio bei vadovo reikalauja ne vienkartinio, bet nuolatinio dėmesio, įsitraukimo, vertinimo, skatinimo bei palaikymo. Klaidinga manyti, kad norint suformuoti efektyvią komandą įmonėje – pakanka suburti geriausius skirtingų sričių specialistus, kurių reikia norimai užduočiai atlikti. Tyrėjų studijos ir atlikti eksperimentai rodo, komandos efektyvumą ir komandinius rezultatus labiau nulemia komandos narių socialiniai gebėjimai lyginant su intelektiniais gebėjimais. Kitaip tariant, lyderiui turi rūpėti ne tik komandos narių profesionalumas, kompetencijų pusiausvyra, bet ir tai, kas vyksta komandoje, kaip nariai tarousavyje bendrauja ir bendradarbiauja, kaip kartu diskutuoja ir priima bendrus sprendimus, kaip kartu sprendžia iškylančius konfliktus ir pan.

Detaliau aptarkime aukščiau paminėtas 5 svarbiausias sąlygas (Lencioni, 2002), kad Jūsų komanda būtų efektyviausia:

 • Pasitikėjimas vienas kitu komandoje. Turbūt esate girdėję tokį posakį: “kad komanda yra stipri tiek, kiek stipri yra silpniausia jos grandis”. Šį posakį leiskite perfrazuoti sekančiai: “komanda yra stipri tiek, kiek stiprus yra pasitikėjimas kiekvienu jos nariu”. Lyderio vaidmuo komandoje – kurti pasitikėjimą. Svarbus yra komandoje ir humoras, kuris stiprina pasitikėjimą ir kuria gerą nuotaiką komandose.
 • Prieštaravimai ir atviros diskusijos ieškant geriausių idėjų. Tai jautriausia dalis komandose, nes čia susikerta komandos narių požiūriai ir jų skirtumai, ieškant geriausių idėjų neišvengiamai susiduriama ir su kritika, jos išsakymu bei priėmimu. Atsiranda iššūkiai kartu spręsti ir vidinius konfliktus. Dirbtinės harmonijos kūrimas naudos neduoda. Lyderio vaidmuo – palaikyti sveiką atmosferą komandoje, skatinti sveiką idėjų konkurenciją, kurti diskusijų/debatų kultūrą komandoje.
 • Įsipareigojimas priimtiems sprendimams. Komandinio darbo sėkmė priklausys nuo kiekvieno komandos nario įsitraukimo ir įsipareigojimo įgyvendinti kartu priimtus sprendimus ir veiksmų planą. Lyderio vaidmuo – siekti sprendimų aiškumo ir skatinti veiksmų plano įgyvendinimą (angl. keep things done).
 • Atskaitomybė už sprendimų ir planų įgyvendinimą. Atskaitomybė komandoje sukuria sveiką atmosferą, impulsą komandos nariams veikti ir prisiimti atsakomybę už atliktus/netaliktus veiksmus. Lyderio vaidmuo – kelti klausimus ir neleisti komandos nariams slėptis vieniems už kitų.
 • Komandinis rezultatas ir dėmesys komandinei sėkmei. Čia svarbiausia kiekvieno komandos nario susitelkimas ne į asmeninius rezultatus, o bendrą ir komandinį rezultatą. Tai pagrindinė sąlyga, kad komandose būtų pasiekiamas “sinerginis efektas”. Lyderio vaidmuo – skatinti komandos narius nueiti papildomą mylią dėl savo komandos. Pasiekti komandiniai rezultatai, jog atrodo, kad net ir neįmanoma tampa įmanoma.

Ir dar vienas labai svarbus veiksnys, kuris leidžia palaikyti jūsų komandos efektyvumą nuolat, tai komandos vystymosi etapai (Tuckman, 1955). Kiekviena komanda, pasak autoriaus, pereina 4 vystymosi stadijas: formavimosi (angl. forming), prieštaravimų (angl. storming), pusiausvyros (angl. norming) ir veikimo/brandos (angl. performing). Komandos lyderiui svarbu yra identifikuoti, kurioje vystymosi stadijoje yra jo komanda, kiek efektyvus yra komandinis darbas komandoje ir, kokių veiksmų reikia imtis, kad išvesti komandas iš aklaviečių.

Per daugiau kaip 10 savo veiklos metų, daug kartų patikrinome ir praktikoje išbandėme efektyvius įrankius (mokymai komandai, komandos formavimo sprendimai, komandos formavimo užduotys), leidžiančius įmonių vadovams (padalinių vadovams) tikslingiau sutelkti komandos narius užduočių atlikimui ir lengviau padidinti komandinio darbo efektyvumą. Mes žinome, kaip identifikuoti, kurioje komandos vystymosi stadijoje yra jūsų komanda ir, kokių veiksmų reikėtų imtis. Kuo galėtume būti Jums naudingi?

Kaip išvengti klaidų formuojant efektyvią komandą įmonėje?

Remdamiesi savo ekspertine 10+ metų patirtimi padedant įmonėms didinti efektyvumą komandiniame darbe, sukūrėme 7 kontrolinių klausimų sąrašą, leidžiantį lyderiams išvengti esminių klaidų formuojant efektyvią komandą.

7 kontrolinių klausimų sąrašas:

 • Kokia yra mano komandos narių kompetencijų pusiausvyra (profesija, lytis, amžius)?
 • Koks yra mano komandoje narių tarpusavio pasitikėjimas (humoro lygis)?
 • Kaip nariams yra aiškūs komandos siekiami tikslai?
 • Ar visi komandos nariai žino kas, ką daro? Koks yra kiekvieno vaidmuo (atsakomybės)?
 • Kokios yra mano komandos nuostatos (bendradarbiavimo principai, tradicijos)?
 • Kokios yra mano komandoje bendravimo ir komunikacijos taisyklės?
 • Koks yra komandos narių įsipareigojimas komandinei sėkmei?

+ Asmeninis klausimas komandos vadovui (angl. team leader):

Kas yra mano įpėdinis su kuriuo dalinčiausi/dalinuosi lyderyste?

Kokie yra vaidmenys komandoje?

Pagal M. Belbin (1981) yra išskiriami 9 vaidmenys komandoje (angl. Team Roles):

 • Formuotojas (angl. Shaper)
 • Įgyvendintojas (angl. Implementer)
 • Užbaigėjas (angl. Completer)
 • Koordinatorius (angl. Co-ordinator)
 • Komandos darbuotojas (angl. Team Worker)
 • Išteklių (resursų) tyrinėtojas (angl. Resource Investigator)
 • Sėjikas (kūrėjas) (angl. Plant)
 • Vertintojas (angl. Monitor Evaluator)
 • Specialistas (angl. Specialist)

Pirmieji 3 komandiniai vaidmenys yra orientuoti į veiklą (angl. action oriented roles), kiti 3 vaidmenys yra orientuoti į žmones (angl. people oriented roles) ir paskutinieji 3 komandiniai vaidmenys yra grindžiami intelektine veikla (angl. Cerebral roles).

Norėtumėte pažinti savo komandos narius ir sudaryti savo komandos narių komandinių vaidmenų žemėlapį? Parašykite mums.

Kaip užsisakyti komandos formavimo mokymus?

Susisiekite: +370 686 22102 arba info@mokymuakademija.lt

Komandos formavimas yra tiesiausias kelias į didesnį komandinio darbo efektyvumą ir geresnius komandinio darbo rezultatus jau nuo rytojaus. Naudingiausi komandos formavimo mokymai, komandos formavimo užduotys ir  mokymai komandai – skatinantys darbuotojų vienas kito pažinimą, stiprinantys komandos narių tarpusavio pasitikėjimą, didinantys komandos narių įsipareigojimą priimtiems sprendimams ir atskaitomybę jų įgyvendinimui, bei susitelkimą į komandinę sėkmę ir komandinius rezultatus.

Susitikime, pasikalbėkme, kaip tikslingiau “atrakinti” jūsų komandos narių potencialą ir, kaip lengviau padidinti jūsų komandoje komandinio darbo efektyvumą. Kad jūsų komanda būtų efektyviausia!

Sėkmė – tai komandinis darbas. Nesėkmė – taip pat. (G. Ignatavičius)

© 2024 Mokymų akademija, MB | Privatumo politika

×

Turite klausimų?